Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej realizuje projekt pt. „TechnoBIT Venture - wiedza i kapitał dla innowacji" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Cel główny projektu

Głównym celem projektu jest utworzenie kilkunastu nowych przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych rozwiązań z branży informatycznej, medycznej, przemysłu metalowego, ochrony środowiska, turystycznej, meblarskiej, poligraficznej, tworzyw sztucznych, elektroniki i automatyki.

Główne działania

I. Preinkubacja zgłoszonych pomysłów.

Wsparcie w tym etapie może trwać do 12 miesięcy i jest udzielane poprzez świadczenie bezpłatnych usług doradczych identyfikujących innowacyjne rozwiązanie i sprawdzających jego potencjał rynkowy. Przeprowadzenie badań innowacyjnego rozwiązania odbywa się poprzez:
a) badania prawa własności przemysłowej dla innowacyjnych rozwiązań,
b) opracowanie biznes planu wraz z analizą rynku i potencjału rynkowego,
c) świadczenie usług doradczych w zakresie prac badawczo - rozwojowych,
d) wykonanie analiz opłacalności wejścia kapitałowego,
e) analizy i opiniowanie przez Radę Programową raportu z wykonanej analizy opłacalności wejścia kapitałowego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Programowej przekazanie na posiedzenie Zarządu ARR S.A .a następnie PARP do ostatecznego zatwierdzenia,
f) prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu.

II. Wejścia kapitałowe.

Tworzenie nowej spółki kapitałowej na bazie inkubowanego pomysłu, której przekazywane są środki finansowe celem objęcia lub nabycia przez ARR S.A. akcji lub udziałów w tej spółce w wysokości niższej niż 50% kapitału spółki. W przypadku, jeżeli w trakcie inkubacji pomysłu zostaną zakupione wartości niematerialne i materialne, wszystkie one będą wniesione do nowego przedsięwzięcia w ramach wejścia kapitałowego.

Łącznie w II etapie maksymalna wysokość wsparcia wynosi 200 tys. euro, stanowiące pomoc de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).

Uczestnicy projektu

Projekt jest skierowany do: osób fizycznych i podmiotów, które dysponują innowacyjnym pomysłem w obszarze wskazanych branż z zamiarem ich komercjalizacji i nie prowadzą działalności opartej na tym pomyśle.

Więcej informacji na: www.technobit.pl