Celem projektu jest stworzenie przestrzeni i możliwości do nawiązania współpracy oraz integracji młodych ludzi z pogranicza polsko-czeskiego, w zakresie twórczego i kreatywnego wykorzystywania technologii cyfrowych. Dzieci biorące udział w projekcie wejdą w świat technologii wykraczający poza ich dotychczasowe doświadczenia, będą miały stworzoną przestrzeń do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie nowych technologii, dzielenia się posiadanymi umiejętnościami, wzajemnego poznawania się, a także nawiążą wzajemne relacje za pomocą sieci internetowych z rówieśnikami polskimi i czeskimi, co pomimo obecnej sytuacji pandemicznej, sprzyjać będzie integracji.

Celem mikroprojektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej obszaru pogranicza o kurs oferujący nabycie kompetencji technologicznych potrzebnych na rynku pracy pogranicza za pomocą programu szkoleniowego oraz moderowanie współpracy pomiędzy szkołami. W ramach projektu stworzony zostanie program szkoleniowy oraz przeprowadzony zostanie cykl warsztatów, który stanowić będzie uzupełnienie oferty edukacyjnej realizowanej w szkołach na pograniczu polsko-słowackim.

Transnarodowy system współpracy mający na celu przybliżenie rynkowi możliwości innowacyjnych zastosowań rolnictwa precyzyjnego i ukierunkowanie regionalnych specjalizacji w Europie Środkowej.

Projekt Transfarm 4.0 ma na celu zwiększenie bezpośredniego oddziaływania rolnictwa precyzyjnego na gospodarstwa rolne oraz zwiększenie konkurencyjności europejskich łańcuchów dostaw zaawansowanych technologii produkcyjnych.

Celem Projektu jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.

Celem projektu 4STEPS realizowanego w ramach konsorcjum na terenie Europy Centralnej jest wsparcie sektora przedsiębiorstw w zakresie identyfikowania wdrażania rozwiązań technologicznych, produktowych lub procesowych związanych z zagadnieniem cyfryzacji znanym pod nazwą Industry 4.0 (Przemysł 4.0).

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę lepszego wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru pogranicza polsko-czeskiego w celu rozwoju lokalnego i aktywizacji turystycznej regionu. Jest również odpowiedzią na zmieniające się potrzeby człowieka w zakresie uczestnictwa w turystyce. Zidentyfikowanie i wykorzystanie lokalnego potencjału przyrodniczo-kulturowego, w celu stworzenia innowacyjnego produktu jakim są dwujęzyczne questy rowerowe (również w wersji zdigitalizowanej tzw. questy mobilne), przyczyni się do rozwoju turystyki kulturowej regionu. Powstaje w ten sposób propozycja zwiedzania dla osób zainteresowanych turystyką kulturową, poszukujących autentyczności i wyjątkowości w odwiedzanych miejscach, ciekawych historii czy wyjątkowych miejsc. Ze szlaków questingowych korzystać bowiem mogą turyści indywidualni, turyści uprawiający turystykę rodzinną, rowerową, poniekąd też przygodową, dzieci i młodzież szkolna. Wspólnym elementem jest zainteresowanie dziedzictwem kulturowym i różnorodnymi jego przejawami.

Przez całe wieki dostęp do dziedzictwa kulturowego był ograniczony, a dorobek kulturowy pokoleń nie zawsze doceniany. Wiele materialnych, jak i niematerialnych dóbr zostało utraconych bezpowrotnie. Dziś żyjemy w okresie rewolucji cyfrowej. Współczesne rozwiązania informatyczne pozwalają na utrwalenie dziedzictwa kulturowego oraz jego szeroką popularyzację. Zapis cyfrowy i udostępnienie materiałów (pomników przyrody, parków kieszonkowych itp.) w Internecie daje ogromną szansę na docenienie własnego dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystanie go w celach edukacyjnych, promocyjnych lub rekreacyjnych. To także szansa na ocalenie od zapomnienia miejsc, obiektów, kultur itp.

Projekt jest odpowiedzią na postępujące zjawisko samotności i wykluczenia społecznego wśród osób starszych. Samotność jest pewnym stanem psychicznym braku odczuwania bliskiej osoby i/lub towarzystwa oraz opuszczenia przez innych ludzi bądź życie w izolacji od innych osób, bez bliskich, rodziny, przyjaciół czy znajomych. Starość w dzisiejszych czasach stała się wyzwaniem, z którym nie każdy potrafi sobie poradzić.