Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej jest spółką akcyjną o kapitale mieszanym, której akcjonariuszami są: Gmina Bielsko-Biała, jednostki samorządów terytorialnych i przedsiębiorstwa działające w regionie bielskim.

Cele Agencji realizowane są z funduszy akcjonariuszy, środków uzyskanych z własnej działalności gospodarczej i innych form wsparcia finansowego, w tym z funduszy i programów dostępnych na poziomie krajowym oraz Unii Europejskiej.

Misją Agencji jest świadczenie najwyższej jakości usług poprzez aktywizację potencjału endogenicznego oraz wykorzystywanie dostępnych programów pomocowych, finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w szczególności z Unii Europejskiej.

Zadania Agencji koncentrują się na stymulowaniu i kreowaniu postaw przedsiębiorczych. W ramach, tego obszaru realizowane są działania na rzecz wspierania i rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionu.

Agencja realizuje również działania na rzecz wspierania współpracy międzynarodowej, w tym także związanej z wdrażaniem najlepszych praktyk i nawiązywania kontaktów gospodarczych.

Zakres usług oferowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej obejmuje:

  • promocję regionu i jego potencjału gospodarczego,
  • świadczenie usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych:
  • doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym,
  • szkoleniowych,
  • informacyjnych,
  • wspieranie rozwoju nowych przedsiębiorstw poprzez inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa nowych technologii – Fundusz Zalążkowy BAT,
  • działalność związaną pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej,
  • działalność konsultingową,
  • działalność szkoleniową i edukacyjną (w tym dysponowanie wielofunkcyjnymi salami konferencyjnymi i szkoleniowymi w BCSK),
  • pozyskiwanie, zarządzanie i obrót nieruchomościami, wynajem lokali użytkowych (budynki przy ul. Cieszyńskiej 365 i ul. 1 Dywizji Pancernej 45),

 W ramach przejętego z dniem 2 stycznia 2020r. Bielskiego Funduszu Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. Agencja oferuje: