Regulamin FZ BAT:

Regulamin BAT

a) Zał.1 do Regulaminu - Procedura Procesu Inwestycyjnego BAT

   - Załącznik nr 1 do Procedury - Karta oceny

   - Załącznik nr 2 do Procedury - Oświadczenie Dane Osobowe

   - Załącznik nr 3 do Procedury - Oświadczenie Prawa Autorskie

b) Zał. 2 do Regulaminu - Oświadczenie o wykluczeniu

c) Zał. 3 do Regulaminu - Oświadczenie o poufności i bezstronności

d) Zał. 4 do Regulaminu - Wzór umowy o preinkubację


W ramach struktury organizacyjnej ARR S.A. w styczniu 2014 r. utworzony został Beskidzki Akcelerator Technologiczny (BAT). Ideą BAT jest wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć.

Beskidzki Akcelerator Technologiczny to typowy przykład regionalnego funduszu zalążkowego umożliwiającego przedsiębiorcom dostęp do kapitału we wczesnych fazach rozwoju przedsięwzięcia. Akcelerator zasilany będzie środkami finansowymi pochodzącymi z wyjść kapitałowych ze spółek, w których ARR S.A. posiada swoje udziały.

Realizacja zgłaszanych pomysłów innowacyjnych do BAT jest objęta następującym wsparciem:

 • W I etapie (preinkubacji) wsparcie może trwać maksymalnie do 6 miesięcy i jest udzielane poprzez świadczenie bezpłatnych usług doradczych identyfikujących innowacyjne rozwiązanie i sprawdzających jego potencjał rynkowy. Przeprowadzenie badań innowacyjnego rozwiązania odbywa się poprzez:
  - opracowanie biznes planu wraz z analizą rynku i potencjału rynkowego i wykonanie analiz opłacalności wejścia kapitałowego,
  - analizę i opiniowanie wyników procesu preinkubacji przez personel BAT i przekazanie wyników preinkubacji do Zarządu ARR SA do ostatecznego zatwierdzenia.
  - negocjacje warunków umowy inwestycyjnej Zarządu ARR SA z wybranymi Projektodawcami. Wejście w życie umowy nastąpi w terminie wskazanym w umowie, pod warunkiem posiadania środków na wejście kapitałowe. Umowa inwestycyjna określa szczegółowo m.in. sposób finansowania, wielkość inwestycji, strukturę własnościową spółki, prawa i obowiązki stron, sposób wyjścia z inwestycji.
  ARR S.A. może w każdej chwili zakończyć proces preinkubacji, w szczególności w razie uznania, iż zastosowanie innowacyjnego rozwiązania nie rokuje osiągnięcia sukcesu na rynku albo inne preinkubacyjne rozwiązania rokują większe szanse osiągnięcia sukcesu na rynku.
  Pełna realizacja I etapu (preinkubacji), oraz zatwierdzenie przez Zarząd ARR S.A., Radę Nadzorczą ARR S.A., pozwolą na zakwalifikowanie inkubowanego pomysłu do przejścia do drugiego etapu – wejścia kapitałowego.
 • W II etapie (wejściu kapitałowym) wsparcie jest udzielane poprzez tworzenie nowej spółki kapitałowej, której przekazywane są środki finansowe - objęcie lub nabycie przez ARR S.A. akcji lub udziałów w tej spółce w wysokości niższej niż 50% udziałów lub akcji.

Łącznie w II etapie maksymalna wysokość wsparcia może wynieść maksymalnie 200 tysięcy euro.

O wsparcie finansowe w ramach BAT może się ubiegać osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Ponadto łącznie spełnione muszą być następujące warunki:

 • Projektodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Projektodawca jest właścicielem/twórcą innowacyjnego rozwiązania lub posiada do niego prawa własności;
 • Projektodawca zamierza podjąć działalność innowacyjną w drugim etapie zgodnie z biznes planem i innymi dokumentami opracowanymi w etapie preinkubacji, i przejściu do II etapu – wejścia kapitałowego;

Zapraszamy do zgłoszenia innowacyjnego pomysłu!